Lietošanas noteikumi. Privātuma politika. FLP Kompānijas politika

Šie portāla un mobilās lietotnes alveja.lv (turpmāk – “Portāls”) lietošanas noteikumi (turpmāk – “Noteikumi”) regulē tiesiskās attiecības starp Portāla uzturētāju SIA V Network, reģ. Nr. 42103111251, juridiskā adrese: Dārza iela 46-20, Liepāja, LV-3401 Gundara Veita vārdā (turpmāk – “mēs”, “mums”) un Portāla lietotājiem (turpmāk – “lietotājs”, “Jūs”).

 

1. Mūsu pakalpojumi

1.1. Mēs nodrošinām Portāla darbību un piedāvājam tajā dažādus pakalpojumus, piemēram, iespēju sazināties, pievienot dažādu saturu, veidot domubiedru grupas un citus tiešsaistes pakalpojumus. Tāpat arī mēs piedāvājam meklēšanas iespēju, piemēram, citu lietotāju, pasākumu, domubiedru grupu.

1.2. Mēs varam personalizēt un ieteikt Jums saturu, balstoties uz Jūsu darbībām un aktivitātēm Portālā.

1.3. Mēs varam rādīt Jums reklāmu un apmaksātu saturu, tajā skaitā pēc dažādiem vispārīgiem parametriem, ko izvēlējies reklāmdevējs, piemēram, vecums, dzīvesvieta, intereses.

1.4. Mēs esam izveidojuši atsevišķus Privātuma noteikumus, kas ir saistoši gan mums, gan visiem lietotājiem.

 

2. Saturs

2.1. Jums ir tiesības ievietot Portālā saturu, piemēram, bildes, video, rakstus, kā arī rakstīt komentārus un sūtīt ziņojumus.

2.2. Ja Jūs ievietojat, dalāties ar vai augšupielādējat Portālā saturu, Jūs (a) apliecināt, ka Jums ir tiesības dalīties ar šādu saturu un (b) nododad mums neekskluzīvu, vispasaules, bezatlīdzības atļauju šī satura izmantošanai Portāla ietvaros.

2.3. Jums jebkurā gadījumā ir un paliek (a) autortiesības uz šādu saturu un (b) tiesības atsaukt šādu licenci (dzēšot attiecīgo saturu vai savu profilu), un (c) iestatīt dažāda līmeņa privātuma pakāpes. Jūsu ievietots vai augšupielādēts saturs pēc dzēšanas (i) var kādu brīdi palikt mūsu rīcībā (kā rezerves kopija saskaņā ar Privātuma noteikumiem), tomēr tas nebūs redzams pārējiem lietotājiem un (ii) var būt citu personu rīcībā, ja Jūs to būsiet publiskojis/-usi šādu saturu un cita persona to būs saglabājusi (nebūs dzēsusi).

2.4. Portālā ir aizliegts veikt darbības un ievietot vai nosūtīt citiem saturu (tajā skaitā arī foto, video un audio materiālus), kas:

2.4.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;

2.4.2. aizskar personas godu vai cieņu;

2.4.3. aicina uz vardarbību vai cita veida pretlikumīgu darbību vai bezdarbību;

2.4.4. ir vērsts uz naida vai nesaticības raisīšanu atkarībā no personas nacionālās, etniskās, rasu, reliģiskās piederības vai dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ; 2.4.5. ir vulgārs, ķengājošs vai jebkādā citādā veidā aizskarošs;

2.4.6. satur datorvīrusus vai ir izveidots, lai kaitētu datora, viedierīces, elektronisko sakaru vai programmatūras darbībai (drošībai);

2.4.7. ir nesaskaņota reklāma vai reklamē neatļautas sacensības, ķēdes vēstules, mēstules un tamlīdzīgas lietas;

2.4.8. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai reklamē ar pornogrāfiju vai erotiku saistītus pakalpojumus;

2.4.9. reklamē uzņēmumus, zīmolus, preces vai pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegta licence vai atļauja, bet tāda ir nepieciešama;

2.4.10. mūsu interpretācijā pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības vai pieklājības normas;

2.4.11. pārkāpj normatīvo aktu prasības; ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem; kam piemērojamas īpašas reklāmas prasības, bet tādas nav ievērotas; ir nepatiess, diskriminējošs, ļaunprātīgs vai pretlikumīgs; kas reklamē vai satur informāciju par aizliegtām precēm vai pakalpojumiem; satur cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt normālu Portāla darbību vai drošību.

2.5. Jūs esi pilnībā atbildīgs par (a) jebkuru informāciju un saturu, ko ievietojat vai augšupielādējat Portālā vai nosūtāt citiem lietotājiem un (b) sekām, kas rodas šādas informācijas vai satura ievietošanas, augšupielādes un nosūtīšanas rezultātā. Jums ir tiesības ievietot, augšupielādēt un pārsūtīt Portālā tikai tādu saturu, uz ko Jums ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

 

3. Tiesības un pienākumi

3.1. Mēs vēlamies nodrošināt visiem saistošu, ērtu un drošu Portāla vidi, tāpēc mēs prasām mūsu lietotājiem norādīt tikai patiesu informāciju par sevi, piemēram, vārdu, uzvārdu, vecumu. Neīstu, maldīgu, parodijprofilu, dzīvnieku vai tamlīdzīgu profilu veidošana ir aizliegta.

3.2. Vienai personai ir atļauts veidot un uzturēt tikai vienu profilu. Vienā profilā nedrīkst būt reģistrētas vairākas personas.

3.3. Ja vēlaties savā profilā pievienot profila bildi, ņemiet vērā, ka bildē ir jābūt Jums pašam un jābūt skaidri redzamai sejai.

3.4. Portālā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās) un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem vai ar rakstisku mūsu piekrišanu.

3.5. Jums ir aizliegts izpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus. Ja Portālā tiek veiktas darbības no Jūsu profila, piemēram, tiek pirkti pakalpojumi, tiek uzskatīts, ka šādas darbības ir veiktas ar Jūsu piekrišanu.

3.6. Portāls ir pieejams lietotājiem no 18 gadu vecuma.

3.7. Mēs varam liegt pieeju profilam un/vai iespēju izveidot jaunu profilu, ja mēs iepriekš esam konstatējuši Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpumus no lietotāja puses.

3.8. Lai arī mēs aicinām ziņot par jebkādām neatbilstībām un pārkāpumiem, mēs neatbildam par citu personu Portālā ievietoto un lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju, saturu un tā sekām, kas ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas un satura ievietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

3.9. Portāls var nebūt pieejams īslaicīgi tehnisku iemeslu dēļ, tomēr mēs darīsim visu iespējamo, lai atjaunotu Portāla darbību pēc iespējas ātrāk. Mūsu atbildība var tikt limitēta nepārvaramas varas gadījumos. Tāpat mēs neatbildam par netiešiem un nejaušiem zaudējumiem.

3.10. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu pieder tikai un vienīgi mums. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona (a) var tikt saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības un (b) ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti mums un trešajām personām.

3.11. Mēs varam piedāvāt sava intelektuālā īpašuma lietošanas tiesības (piemēram, lietojumprogrammas saskarnes, programmatūras koda, preču zīmes vai citā veidā). Mūsu intelektuālais īpašums ir un paliek mūsu īpašums, un mēs nododam tikai lietošanas tiesības. Mums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādas mūsu intelektuālā īpašumā lietošanas tiesības. Citas mūsu intelektuālā īpašuma lietošanas prasības var būt noteiktas katra konkrētā pakalpojuma aprakstā.

 

4. Maksājumi

4.1. Portālā tiek piedāvāta maksājumu iespēja, piemēram, par pakalpojumiem, ziedojumiem.

4.2. Jūs varat izvēlēties kādu no piedāvātajiem maksājumu veidiem veicot apmaksu uzreiz par izvēlēto pakalpojumu/ziedojumu.

4.3. Jūs varēsiet saņemt maksas pakalpojumu pēc tam, kad būsiet veikuši priekšapmaksu. Katra pakalpojuma cena ir norādīta pie tā apraksta. Visas cenas ir norādītas eiro un ar pievienotās vērtības nodokli.

4.4. Mums ir tiesības jebkurā brīdī mainīt cenas (tajā skaitā izveidot jaunus maksas pakalpojumus) pēc saviem ieskaitiem. Cenu izmaiņas attiecas un ir piemērojamas no brīža, kad tiek izdarīts nākamais maksājums, un apmaksātie pakalpojumi netiek ietekmēti.

4.5. Jūs varat veikt apmaksu, izvēloties vienu no Portālā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem, piemēram, ar bankas karti, internetbanku vai citos veidos, ja tādi ir pieejami.

4.6. Atsevišķiem pakalpojumiem mēs piedāvājam abonēšanas pakalpojumu jeb automātisko maksājumu. Automātiskais maksājums tiek veikts par Jūsu izvēlētu pakalpojumu un/vai cenu, un/vai termiņu (saskaņā ar izvēlētā pakalpojuma specifiku).

4.7. Piesakoties automātiskajam maksājumam, Jūs mūs pilnvarojat turpmāk regulāri izdarīt maksājumus un ieturēt naudas līdzekļus Jūsu vietā (saskaņā ar Jūsu izvēlētiem parametriem) līdz brīdim, kad (atkarībā no tā, kas iestājas ātrāk): (a) Jūs atsakāties no automātiskā maksājuma, (b) nav iespējams veikt maksājumu (piemēram, maksājumu kartei beidzies derīguma termiņš), (c) tiek mainīti pakalpojuma parametri (piemēram, cena) un nav saņemta Jūsu piekrišana šādām izmaiņām, (d) mēs izbeidzam piedāvāt attiecīgo pakalpojumu, (e) Jūsu profils ir dzēsts vai (f) mūsu rīcībā ir informācija vai mēs pamatoti uzskatām, ka Jūsu rīcība ir prettiesiska (piemēram, Jūs izmantojat maksājumu karti bez tās īpašnieka piekrišanas).

4.8. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no automātiskā maksājuma, veicot atteikšanos Portālā.

4.9. Ja Jūs atsakāties no automātiskā maksājuma vai to nav iespējams veikt, mēs izbeigsim automātisko maksājumu un Jūs saņemsiet pakalpojumu līdz brīdim, par ko būsim saņēmuši priekšapmaksu.

4.10. Portālā var būt pieejami maksas un bezmaksas pakalpojumi (piemēram, foto, video materiāli). Šādu pakalpojumu izstrādātāji var būt trešās personas. Gan mums, gan trešajām personām ir tiesības izbeigt pakalpojumu piedāvāšanu ar iepriekšēju brīdinājumu.

4.11. Dažos gadījumos patērētājiem ir iespēja izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no pakalpojuma līguma noslēgšanas, savukārt dažiem pakalpojumiem nav iespējams izmantot atteikuma tiesības vai atsevišķos gadījumos šāda iespēja tiek zaudēta. 

4.12. Ja (a) Jūs dzēšat savu profilu vai (b) Jums tiek ierobežota pieeja Portālam vai Jūsu profils tiek dzēsts saistībā ar šo Noteikumu pārkāpumu, Jums netiks atmaksāta nauda par apmaksātajiem pakalpojumiem.

 

5. Strīdu izskatīšanas kārtība

5.1. Visi strīdi starp mums un Jums tiek risināti pārrunu ceļā, tāpēc aicinām vispirms sazināties ar

mums. Mēs izskatīsim sūdzību un sniegsim atbildi ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā.

5.2. Ja (a) strīds ir radies starp mums kā pakalpojumu sniedzēju un Jums kā patērētāju un (b) Jūsu sūdzība ir atzīta par nepamatotu un Jūs nepiekrītat mūsu atbildei, Jūs varat mums nosūtīt rakstisku iesniegumu (tajā skaitā elektroniski), norādot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu, strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

5.3. Aicinām arī iepazīties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā norādīto informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas procesu un ārpustiesas patērētāju strīdu risinātājiem.

5.4. Informējam, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem (patērētājiem) ir tiesības arī uz strīdu izšķiršanu tiešsaistē.

5.5. Ja pārrunu ceļā strīdus neizdodas atrisināt, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Piekritība tiek noteikta pēc mūsu juridiskās adreses prasības celšanas brīdī, ja vien normatīvie akti neparedz citādāk.

 

6. Nobeigums

6.1. Šie Noteikumi ir saistošs līgums starp mums un Jums saistībā ar Portāla lietošanu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem un maksājumiem.

6.2. Mums ir tiesības grozīt un papildināt Noteikumus. Visas Noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publiskošanas Portālā. Būtisku izmaiņu gadījumā (piemēram, ja tiek ierobežotas lietotāju tiesības) mēs par izmaiņām informēsim iepriekš. Jums ir tiesības bez jebkādām sankcijām vienpusēji atkāpties no līguma (dzēšot savu profilu), ja nepiekrīti jaunajai Noteikumu redakcijai. Ja Noteikumu izmaiņas attiecas uz maksas pakalpojumiem, šādas izmaiņas neietekmē jau apmaksātos pakalpojumus un izmaiņas tiek piemērotas turpmāk pirktajiem pakalpojumiem.

6.3. Mums ir tiesības apturēt, bloķēt vai dzēst profilus un/vai tajos iekļauto informāciju un saturu (piemēram, video, bildes, audio u.c. informāciju), kā arī ierobežot vai liegt pieeju Portālam uz laiku vai neierobežoti, ja lietotājs neievēro šos Noteikumus vai mums ir pamatotas aizdomas par šo Noteikumu un/vai normatīvo aktu pārkāpumu. Ja vien to neierobežo normatīvie akti, mēs informēsim lietotāju par šādu mūsu lēmumu un attiecīgajiem iemesliem.

6.4. Mēs piedāvājam arī citus pakalpojumus, ko regulē atsevišķi noteikumi, piemēram, Reklāmas noteikumi, Lapu noteikumi un citi.

6.5. Noteikumu 2.2.-2.5., 3.8.-3.11., 4.12., 5., 6.5. un 6.6. punkts paliek spēkā arī pēc tam, kad tiek izbeigts šīs līgums.

6.6. Ja mēs no Jums saņemam ieteikumus par mūsu pakalpojumiem un citām ar Portālu saistītām lietām, Jūs mums piešķirat neierobežotas, neatsaucamas un bezatlīdzības tiesības ieviest un izmantot šādus ieteikumus.

Privātuma politika

Šie noteikumi nosaka, kā SIA V Network, reģistrācijas Nr. 42103111251, juridiskā adrese: Dārza iela 46-20, Liepāja, LV-3401 Gundara Veita vārdā (turpmāk tekstā - alveja.lv) apstrādā alveja.lv portāla un mobilās lietotnes (turpmāk tekstā – Portāls) lietotāju personas datus un kādas tiesības ir lietotājiem.

 

Portāla sadaļā “Mans profils” Tev ir tiesības pārvaldīt, labot un dzēst sevis sniegto informāciju. Tu ar mums vari sazināties, rakstot e-pasta vēstuli uz info@alveja.lv

 

1. Kādu informāciju mēs apstrādājam

1.1. Lai iegādātos alveja.lv produktu katalogā norādītos produktus ir nepieciešams reģistrēties Portālā. Tev ir jāizveido savs profils. Pirms reģistrācijas Tev ir jānorāda sava pamatinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, e-pasta adrese, telefona numurs, piegādes adrese.

1.2. Pēc profila izveidošanas Tev ir tiesības norādīt papildinformāciju, piemēram, ievietot profila attēlu, aprakstu par sevi, atsauksmes u.c. informāciju.

1.3. Mēs apstrādājam informāciju par saturu, ko Tu publicē un ar ko dalies (piemēram, Tevis izveidotās galerijas, jaunumus, atsaukmes, bloga rakstus), un arī informāciju par Tevi, ar ko dalās citi (piemēram, cits lietotājs savā profilā ir ievietojis Tavu attēlu, atzīmējis Tavu profilu pie attēla, nosūtījis Tev ziņu, sinhronizējis vai ievietojis Tavu kontaktinformāciju).

1.4. Mēs apstrādājam informāciju par to, ar kādiem lietotājiem Tu apstiprini draudzību un komunicē, kādām interešu grupām Tu seko.

1.5. Mēs saņemam informāciju par ierīcēm, kuras Tu lieto, lai piekļūtu Portālam (piemēram, ierīces veids, operētājsistēma, interneta pārlūks, mobilo sakaru operators, IP adrese, ierīces atrašanās vieta, pieslēgšanās laiks un ilgums).

1.6. Ja Tu veic maksājumus par Portālā pieejamiem pakalpojumiem (piemēram, par abonēšanas maksu, ziedojumiem, foto, video), mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar šādiem darījumiem.

1.7. Mēs saņemam informāciju no un par trešo pušu mājaslapām un mobilajām lietotnēm, kuras Tu apmeklē, kad šīs trešās personas izmanto mūsu pakalpojumus (piemēram, autorizāciju ar Facebook vai Google vai kad Tu pārpublicē trešo personu saturu Portālā).

1.8. Mēs varam saņemt informāciju par Tevi no trešajām personām, piemēram, kad mēs veidojam kopīgus sadarbības projektus, vai no reklāmdevējiem, kuri vēlas izvietot vai personalizēt savu reklāmu Portālā.

1.9. Mēs izmantojam sīkdatnes, tāpēc aicinām iepazīties ar mūsu Sīkdatņu noteikumiem. 

 

2. Kādiem mērķiem mēs apstrādājam informāciju

Mēs apstrādājam Tavus personas datus un citu informāciju, lai:

2.1. nodrošinātu Tev iespēju saņemt Portālā piedāvātos pakalpojumus (piemēram, ievietot saturu, sazināties ar citiem lietotājiem, iegūt pieeju forever.lv veikalam);

2.2. uzturētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, kā arī izstrādātu jaunus pakalpojumus; 

2.3. piedāvātu un personalizētu reklāmu, kā arī novērtētu reklāmas efektivitāti;

2.4. pārbaudītu identitāti un novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu, kā arī nodrošinātu drošu Portāla vidi;

2.5. aizsargātu Tavas, mūsu un citu lietotāju intereses (piemēram, ja Portāls tiek izmantots pretlikumīgu darbību veikšanai);

2.6. sniegtu Tev atbildes un sazinātos ar Tevi jautājumos, kas Tevi interesē, vai informētu Tevi par noteikumu izmaiņām.

 

3. Kā citi var piekļūt Tavai informācijai

3.1. Tavā profilā norādītie dati (piemēram, vārds un uzvārds, dzīvesvieta, profila attēls) un profilā esošais saturs (piemēram, publicētie un ieteiktie attēli, aktivitātes, draugi) ir publiski pieejami visiem pārējiem Portāla lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešajām personām. 

3.2. Saturu, ko tu publisko savā profilā, var apskatīt gan datorā, gan arī mobilajā lietotnē (piemēram, viedtālruņos, planšetdatoros u.c.), tāpēc šādu saturu (piemēram, profila bildi, galerijas u.c.), izmantojot Portāla, pārlūkprogrammu vai ierīču piedāvātās iespējas, var būt iespējams saglabāt minētajās ierīcēs. Tāpēc ievieto un dalies tikai ar tādu saturu, ko varēs redzēt citi lietotāji.

3.3. Ja Tu, izmantojot alveja.lv publicē saturu (piemēram, ievieto attēlus, raksti komentārus vai atsauksmes) vai veic citas darbības (piemēram, piedalies aptaujās, piesakies uz pasākumiem, iesaki saturu citām personām) trešo personu interneta vietnēs vai mobilajās lietotnēs, tad Tava profila dati (piemēram, vārds, uzvārds, profila attēls) var būt redzami personām, kas nav reģistrēti Portāla lietotāji.

3.4. Mēs nododam alveja.lv reģistrācijas veidlapas informāciju tikai oficiālās Forever Living Products pārstāvniecības interneta veikalam www.forever.lv, lai lietotājiem būtu ērtāka un vienkāršāka reģistrācija šajā interneta veikalā. Reģistrējoties Portālā Tev tiek izveidots internetveikala www.forever.lv konts, kurā Tu vari iegādāties produktus, kas attēloti Portāla produktu katalogā. Klientu autorizācijas dati Portālam nav pieejami un par tiem Portāls atbildību nenes.

3.5. Mēs varam izmantot citu pakalpojumu sniedzēju produktus, un uz šādiem produktiem attiecas to izstrādāti lietošanas un privātuma noteikumi, kas Tev ir saistoši, ja esi Portāla lietotājs. Piemēram, mēs izmantojam YouTube, tajā skaitā YouTube API pakalpojumus (lietošanas noteikumi un privātuma noteikumi).

 

4. Kā mēs apstrādājam personas datus

4.1. Mēs varam apstrādāt nepersonalizētu informāciju (piemēram, par Portāla lietotāju skaitu, par reklāmu efektivitāti).

4.2. Tavi dati var tikt nodoti trešajām personām, ar kurām mēs sadarbojamies un kuras mums sniedz pakalpojumus, lai mēs varētu nodrošināt un uzlabot Portāla darbību (piemēram, datu izvietošanas un uzturēšanas, datu un portāla drošības, maksājumu apstrādes, risku un krāpniecības novēršanas un atklāšanas, datu analīzes, īsziņu un e-pasta izsūtīšanas, juridiskos un finanšu pakalpojumus). Šādām trešajām personām var tikt nodoti dati tikai minimālā un nepieciešamā apmērā, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus, turklāt tikai tad, ja tās ir uzņēmušās atbilstošas konfidencialitātes saistības.

4.3. Atsevišķos gadījumos šajos noteikumos paredzēto mērķu sasniegšanai mēs varam nodot Tavus personas datus mūsu partneriem trešajās valstīs, kas nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni vai īstenojot atbilstošas garantijas.

4.4. Portālā var tikt izvietotas un Tev var tikt parādītas vai nosūtītas trešo personu reklāmas, tajā skaitā interaktīvā veidā. Mēs nekad nenododam reklāmdevējiem informāciju par lietotājiem un to personas datus, taču reklāmdevējiem var būt tiesības definēt reklāmas auditoriju (piemēram, pēc lietotāja dzimuma, vecuma, atrašanās vietas, kontaktinformācijas u.tml.).

4.5. Mēs varam izpaust Tavus personas datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (piemēram, lai atbildētu uz tiesas vai kompetentas iestādes pieprasījumu vai lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību).

4.6. Tavi personas dati var arī tikt nodoti citām personām vai apstrādāti citos gadījumos, ja esam saņēmuši Tavu piekrišanu.

4.7. Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums profila izveidošanai un pakalpojumu saņemšanai no mums.

 

5. Kā Tev ir iespējams pārvaldīt savus personas datus

5.1. Tev ir tiesības pašam izvēlēties sava profila privātuma pakāpi un attiecīgi to koriģēt (sadaļā “Mans profils”). Tev ir tiesības pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus, saturu un informāciju, kā arī dzēst visu profilu.

5.2. Ņem vērā, ka Portāls ir pieejams citiem lietotājiem, tāpēc saturs, attēli, video un cita informācija, ko Tu publicē, var būt redzama citām personām.

5.3. Mēs glabājam un apstrādājam tavus datus, kamēr Tavs profils netiek dzēsts. Pēc profila dzēšanas personas dati var tikt apstrādāti, ja to paredz vai pieprasa normatīvie akti.

5.4. Tev ir tiesības jebkurā brīdī dzēst savu profilu Portālā. Ja profils tiek dzēsts, tad tiks dzēsta informācija un saturs, ko būsi publiskojis, taču daļa informācijas var netikt dzēsta, jo tā nav piesaistīta Tavam profilam.

5.4. Pēc profila, datu un/vai informācijas dzēšanas no profila tā uzreiz vairs nebūs redzama citiem lietotājiem, taču minētais profils, dati un/vai informācija mūsu datu bāzēs var tikt saglabāta līdz 90 dienām no dzēšanas brīža, lai izvairītos no krāpnieciskām darbībām un citas pretlikumīgas rīcības.

 

6. Mūsu pakalpojumu vecuma ierobežojums

Portāls ir pieejams lietotājiem no 18 gadu vecuma.

 

7. Izmaiņas

Mums ir tiesības laiku pa laikam mainīt šos noteikumus. Visas noteikumu izmaiņas tiks ievietotas Portālā, un būtisku izmaiņu gadījumā mēs tevi informēsim par šādām izmaiņām.

 

8. Saziņa ar mums

Tev ir iespējams sazināties ar mums par datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem, nosūtot e-pasta vēstuli uz info@alveja.lv,

Šie privātuma noteikumi ir spēkā no 2021. gada 1. marta

FBĪ līgums

Forever biznesa īpašnieks (turpmāk tekstā FBĪ) un UAB „Forever Living Products Baltics” (turpmāk tekstā FLPB) noslēdza šo Līgumu, saskaņā ar kuru vienojās un apliecina sekojošo: 

1. FBĪ ir sasniedzis pilngadību un darbojas savā vārdā. 

2. FBĪ apņemas savu darbību veikt saskaņā ar „FLPB Kompānijas politikas” (turpmāk tekstā „Kompānijas politika”) noteikumiem. 

3. FBĪ un FLPB nesaista darba attiecības. Attīstot FLPB tirdzniecību, FBĪ ienākumi ir atkarīgi no viņa darbības, pārdodot FLPB preces un sniedzot konsultācijas. 

4. FBĪ apņemas maksāt visus likumā paredzētos nodokļus, kas ir saistīti ar šajā līgumā noteiktajām darbībām. 

5. FBĪ pirks preces no FLPB viņam pieņemamos daudzumos, ņemot vērā to, ka minimālais pasūtījums ir 50 eiro vērtībā. 

6. FBĪ darbība vai bezdarbība, kā rezultātā tiks pārkāpti Kompānijas politikas noteikumi, ir pilnīgs pamats pārtraukt šo līgumu pēc FLPB iniciatīvas. 

7. FLPB ir tiesības mainīt Kompānijas politiku un mārketinga plānu. FBĪ turpinās veikt savu darbību, ņemot vērā šādas izmaiņas. 

8. FBĪ godprātīgi prezentēs FLPB preces un mārketinga plānu. Visus reklāmas līdzekļus, tajā skaitā drukātos izdevumus, interneta mājas lapas, audio un video klipus, FBĪ izmantos tikai pēc tam, kad to būs apstiprinājis FLPB birojs. 

9. FBĪ var pārtraukt šo Līgumu jebkurā brīdī, rakstiski par to brīdinot FLPB. Pārtraucot Līgumu, visas pārdošanai paredzētās preces saskaņā ar Kompānijas politiku FBĪ varēs atgriezt FLPB. 

10. Šī Līguma spēkā esamības laikā FLPB saskaņā ar Kompānijas politiku maksās FBĪ par viņa veiksmīgajiem centieniem attīstot FLPB tirdzniecību un citus mārketinga mērķus. 

11. FBĪ savas tiesības un saistības nedrīkst nodot trešajām personām, izņemot FBĪ nāves gadījumā, kad viņa tiesības un saistības pārņem mantinieks, kurš var būt par FBĪ. 

12. Visi strīdi FLPB un FBĪ starpā tiek risināti saskaņā ar FLPB strīdu risināšanas politiku un procedūrām. 

13. FBĪ piekrīt, ka FLPB krātu, glabātu un izmantotu FBĪ personas datus, kuri ir nepieciešami šī Līguma noteikto saistību izpildei. 

14. Šo līgumu FBĪ apstiprina apmaksājot preču pasūtījumu elektroniskajā veikalā forever.lv no sava personīgā konta, izmantojot internetbankas pakalpojumu. 

Apstiprinot reģistrācijas anketu alveja.lv/registracija lietotājs piekrīt arī Forever Living Products kompānijas politikai - bit.ly/kompanijas-politika